Co se děje v kraji

Krajská rada

Krajské akce

Krajské weby

Kategorie: Zprávy, Akce

Krajské kolo ZVaS 2016

Krajské kolo ZVaS 2016Zvítězili jste v základním kole Závodu vlčat a světlušek? To je váš výkon hodný obdivu a i proto vás samotný král zve na rytířské klání...

Vážení a milí vedoucí vítězných hlídek postupujících do Krajského kola ZVaS 2016, zasíláme Vám základní informace k průběhu setkání, které se uskuteční ve dnech

10.–12. června 2016 v penzionu „U skály“ v Kytlicích u Děčína. Akci vnímáme jako skautské setkání vlčat a světlušek z Ústeckého kraje, pro které bychom rádi připravili víkend plný společných zážitků.

Symbolický rámec KK ZVaS

Symbolický rámec se odvíjí od významného 700. výročí narození prvního krále českého a císaře německého – Karla IV.

Karel IV. byl považován nejen za velmi moudrého vladaře, ale také udatného rytíře, který již od mládí stál v čele svých často vítězných vojsk. Nejspíše proto měl Karel IV. ve značné oblibě rytířské turnaje, v rámci kterých urození synové své doby poměřovali svou chrabrost, obratnost a důvtip.

Rytířské turnaje pořádala šlechta vždy při příležitosti mnohých významných událostí. Tentokrát se ale Karel IV. při příležitosti vlastních zásnub s Alžbětou Pomořanskou zhostil vyhlášení turnaje osobně. Pověřil svůj dvůr (skautské středisko „ÚSVIT“ Děčín) uspořádáním ojedinělého klání. Vyhlášení turnaje je výjimečným i tím, že v něm nebudou poměřovat své síly jen rytíři, ale také urozené dámy, a to dle svých příbuzenských rodů
4–8 členných družinách (bez doprovodu), neboť jak se říkávalo: „v jednotě je síla“.

Prioritní!!!

Vedoucí hlídky zkontroluje aktuálnost údajů členů postupujících družin. Důležitý je počet členů družiny. Dále žádáme o zpětnou zprávu o přijetí těchto propozic k závodu zpět na
e-mail: zavody.usvitdecin@gmail.com. Prosíme i o telefonický kontakt na vedoucí/ho závodní hlídky. Vše nejpozději do 31. května 2016.

 

Výprava:

- Členové soutěžní hlídky: hlídka může mít dle pravidel ZVaS 4–8 členů. POZOR !!! Je možné s sebou přivézt všechny děti uvedené v přihlášce (až do maximálního počtu 8), i když se neúčastnily předchozího kola. Všechny závodící hlídky budou (pro zachování stejných podmínek) ubytovány ve vlastních stanech.

 

- Řádný doprovod: každá jednotka je povinna vyslat s hlídkou doprovod, v ideálním případě dvoučlenný. Jeden z doprovodu bude požádán o pomoc s průběhem závodu a bude mu svěřena funkce „rozhodčího stanoviště“ (zde je nutný kroj!), druhý zajišťuje hlídku v době mimo závod. Doprovod bude ubytován v chatkách (nutno mít vlastní spacáky).

- Nadpočetný doprovod: je možná účast dalších zájemců z řad skautů, také budou ubytováni v chatkách (vlastní spacáky). Náklady činí 600,- Kč na osobu, ve kterých je zahrnuto ubytování a strava (pátek – neděle). Tito účastníci nebudou nijak zasahovat do průběhu akce (pokud nebudou požádáni o výpomoc na trati); budou mít možnost zúčastnit se veškerého doprovodného programu. Za osoby mladší 18 let zodpovídá vedoucí výpravy. S sebou kompletní skautský kroj!

Platba: vzhledem k tomu, že do současné doby jsme nedostali zpětnou vazbu k žádosti o dotace, jsou náklady vyčísleny následovně:

- každý z členů hlídky:         550,- Kč
- doprovod:                           600,- Kč
- nadpočetný doprovod:      600,- Kč

Prosíme o zaslání zálohy 400,- Kč za člena hlídky i doprovodu na účet střediska ÚSVIT Děčín:

Číslo účtu:                  2300 410 334 / 2010

Specifický symbol:     421 01 136      (pro hlídku, včetně doprovodu: 400,- Kč)
                                   421 01 336      (pro nadpočetné doprovody navíc: 600,- Kč x počet osob)
Variabilní symbol:      číslo oddílu, které vysílá soutěžní hlídku (do textu prosím uveďte název svého města – obce). 

Zbývající částka bude uhrazena při příjezdu hlídky u hospodáře závodu KK.

 

!!! Platby proveďte nejpozději do 31. 5. 2016

 

Vybavení dětí:

- Jednotný skautský kroj pro celou závodní hlídku (hodnocení je součásti závodu). ZVaS je skautským závodem, budeme tedy dodržovat nejen skautské zásady, ale i symboliku. Každá hlídka je potencionálním vítězem závodu, tedy i potenciálním postupujícím do Celostátního kola ZVaS 2016.

 

Hodnocení kroje: každý člen hlídky bude mít béžovou (nikoli „starou“ pískovou) krojovou košili, žlutý šátek (příp. oddílový či družinový šátek, pokud nosí všichni členové šestky stejný), turbánek, domovenku, číslo oddílu, družinové označení či označení šestek (pokud oddíl používá, pokud ne, přihlíží se k jednotnosti, tzn. nikdo nemá, pokud je hlídka smíšená z více družin, není vyžadováno, aby družinové označení bylo stejné, ale opět se přihlíží k jednotnosti, tzn. všichni označení mají), mezinárodní domovenka, WAGGGS / WOSM (u dívčích hlídek jsou možné obě varianty: buď pouze WAGGGS nebo obojí označení, WAGGGS i WOSM, ale všechny členky stejně buď jedno či oboje). Umístění nášivek (odborky, stupně zdatnosti, nášivky z akcí atd.) či odznaků (slibový odznak, lipové lístečky atd.) dle krojového řádu (viz např. publikace „Nováček“). Ke kroji je vhodné mít jednobarevné dlouhé/krátké kalhoty, nejlépe džíny či sukni (nikoli tepláky, maskáče). Pokud máte a nosíte další krojové součásti jako pásky, pokrývky hlavy apod., opět je důležitá jednotnost celé šestky.

- Vzhledem k symbolickému rámci závodu bychom Vás chtěli požádat, aby každá družina/šestka – zástupci rodu měla svou erbovní vlajku (družinovou vlajku dle skautské symboliky, popř. rojovou nebo totemovou hůl). Tato „zástava“ bude reprezentovat družinu jako šlechtický rod a bude vystavována na čestných místech na obdiv králi a jeho družině, jakožto i ostatním šlechtickým rodům.

 

- Dále by měli být účastníci vybaveni rohoží (karimatkou), ovčí nebo medvědí kůží (spacák), mobilním spacím přístřeškem pro celou závodící družinu (stan), hygienickými potřebami. Stravování je zajištěno v penzionu. Není nutný ešus, ani jídelní příbor. Pitný režim je zajištěn po celou dobu akce.

 

- Na závodní kolbiště mohou mít účastníci sportovní oděv, družinové/oddílové tričko (jednotné pro celou hlídku), roucho proti vodě (pláštěnku), v družince přenosný vak (batůžek), dále pergamen s husím pérem (zápisník s psacími potřebami), KPZ, 2 popruhy kožené (2x uzlovačku), na hlídku pak přenosnou lékárničku, džber s mokem lahodným (láhev s pitím).

 

Po celou dobu závodu bude zajištěna řádná ostraha účastníků ZVaS i zdravotní péče (v kempu bude přítomen pediatr). Na trase závodu není mobilní signál, u penzionu pouze místy a slabý.

Doprovody na trati:

Doprovody na trati dle pravidel nebudou použity. Klademe důraz na to, aby hlídka byla po celou dobu na trati schopna samostatnosti a týmové spolupráce bez zásahu dospělého. Trať vede převážně lesem, částečně i po cestách, ale hlídka by ji měla bez problémů zvládnout sama. Trať je dlouhá cca 4 km a bude označena erbem KK ZVaS.

 

Vstup na trať:

Vstup na trať je povolen pouze se souhlasem velitele závodu a s viditelným označením. Hlídka, jejíž doprovod (včetně nadpočetného) vstoupí v době závodu na trať, bude diskvalifikována. Po dobu závodu je také zákaz vstupu na trať hostům akce bez řádného označení.

 

Bodování, chování, hlášení:

- Na jednotlivých stanovištích budou hlídkám udělovány také body za chování a hlášení. Důraz je kladen především na schopnost domluvit se, týmovou spolupráci a slušné vyjadřování. Za chování obdrží „0 – 1“ bod.

- Na všech stanovištích (vč. startu a cíle) se hlídka nahlásí standardním způsobem – šestník/šestnice nechá hlídku nastoupit (pozor – vyrovnat – přímo hleď – sestro/bratře, hlídka XY hlásí příchod/odchod apod., variabilita dle zvyklostí oddílu možná). Za hlášení obdrží „0 – 1“ bod.

 

Protesty:

Hlídka bude po doběhnutí do cíle a odevzdání průvodky dotázána na případné nesrovnalosti v průběhu závodu. Protesty budou řešeny dle pravidel závodu odst. 67 za účasti doprovodu hlídky, vedoucím stanoviště, hlavním rozhodčím, velitelem závodu a šestníkem hlídky.

 

Disciplíny:

 1. Roucho skautské a rytířské  (vztah k vlasti a skautingu)
 2. Logické myšlení (logické myšlení)
 3. U ranhojiče (znalost první pomoci)
 4. Cestou necestou s povozem (znalost dopravních značek)
 5. V královské kuchyni (kuchařská dovednost)
 6. U babky kořenářky – (pobyt v přírodě)
 7. Vyhledávání informací – (vyhledávání informací)
 8. Schopnost orientace – (schopnost orientace)
 9. Na zkušenou u cechu zručných – (manuální zručnost)
 10. Jak býti obratný se zachováním obratlí – (fyzická zdatnost)
 11. Tajná disciplína – (tajná disciplína)
 12. START a CÍL – (start a cíl)

 

Stanoviště:

Z organizačních důvodů (rozdělení, princip, vybavení jednotlivých stanovišť atd.) budou jednotlivá stanoviště již předem technicky vybavena a personálně obsazena členy střediska ÚSVIT Děčín. Na páteční poradě rozhodčích budou k těmto vedoucím stanovišť (kteří budou mít při samotném závodě na starosti symbolický rámec) přiděleni rozhodčí stanovišť, tedy členové doprovodů hlídek. Těm budou hlídkami podávána hlášení a jako rozhodčí stanovišť budou (ve shodě s vedoucím stanoviště) přidělovat za splnění či nesplnění úkolů příslušný počet bodů. 

 

Vlakové spojení:

Na nádraží v Kytlicích vás bude očekávat spojka „medvědář“ v níže přiložených časech vlakového spojení. Přejeme vám příjemnou cestu. Je ale možné, že v inkriminovaný víkend bude na trase výluka a závěrečný dojezd tak nejspíš budete absolvovat buď z České Kamenice nebo z Mlýnů autobusem. V současné době zjišťujeme předpokládaný plán výluky. Aktuální změny Vám budeme operativně sdělovat.

 

Přehled vlakového spojení  Děčína         přes        Č. Kamenici      do     Kytlic  

 

nejdříve                                              15,30 hod                   15,44 hod.                  15,57 hod. 

 

plánovaný příjezd                16,15 hod.                  16,48 hod.                  17,02 hod

                                               17,13 hod.                  17,44 hod.                  17,59 hod.

                                               18,15 hod.                  18,48 hod.                  19,01 hod.

                                                                                                          na nádraží bude spojka

 

nejpozději                               20,15 hod.                  20,48 hod.                  19,01 hod.

                                               22,36 hod.                  23,06 hod.                  23,18 hod

 

 

Doprava soukromými vozidly.

Doprava soukromými vozidly je na trase: Česká Kamenice -> Mlýny -> Kytlice. V obci Kytlice bude trasa k penzionu označena směrovými tabulkami: „KK ZVaS 2016 a logem závodu“. V penzionu je možné parkování.

Upozornění! V případě příjezdu motorovými vozidly, vyjedete na uvedené komunikaci z kraje Ústeckého (okres Děčín)  do kraje Libereckého (okres Česká Lípa) a opět do kraje Ústeckého (okres Děčín), tak se nenechte zmást :-).

 

 

 

Časový harmonogram

 

 

Pátek 10. 6. 2016

- Příjezdy hlídek předpokládáme převážně v době od 17,00 – 19,00 hod. Případné pozdější příjezdy je třeba nahlásit kvůli zajištění „medvědáře“. Cesta ze zastávky do penzionu trvá cca 20 minut. Zavazadla dětí budou odvážena autem.

- Po příjezdu dojde k registraci hlídky a úhradě zbývající částky. Následně se děti ubytují (postaví stany).

- Účastníci obdrží lehčí večeři, následně dojde k vylosování startovního pořadí hlídky a kontrole krojů, seznámení s režimem penzionu a aktuálním harmonogramem závodu.

- Osobní aktivity, příprava na večerku.

22,00 hod                   večerka pro závodníky
                                 porada doprovodů (rozhodčích)

 

Sobota 11. 6. 2016

07,00 hod.                  budíček

07,30 – 09,00 hod.     snídaně (podle rozlosování, kapacita jídelny cca 50 osob)

09,30 hod.                  slavnostní nástup všech účastníků závodu (v krojích)

09,30 – 10,00 hod.     přivítání králem Karlem IV. a Alžbětou Pomořanskou

10,00 – 10,30 hod.     příprava hlídek na start

10,45 hod.                  start hlídky předběžců, následně starty dalších hlídek po 15 minutách

16,15 hod.                  start poslední hlídky

V průběhu dne: doprovodné aktivity v areálu penzionu (na hlídky dohlíží vlastní doprovody)

11,30 – 13,30 hod.     oběd (dle skupin)

18,00 – 20,00 hod.     večeře (dle skupin)

20,00 – 21,00 hod.     aktivity v areálu kempu

21,00 – 22,00 hod.     osobní hygiena, příprava na večerku

 

Neděle 12. 6. 2016

07,00 hod.                  budíček

07,00 – 09,30 hod.     snídaně po skupinách, balení stanů, úklid, příprava na nástup

09,30                          nástup všech účastníků závodu (v krojích), vyhlášení výsledků

10,15 hod.                  ukončení akce, opuštění areálu penzionu

10,51 hod.                  odjezd vlaku (autobusů)

 

Případné změny a úpravy v harmonogramu vyhrazeny!

 

Akci podpořili:

print Formát pro tisk

Nejbližší akce